Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Mae Diogelu Pobl yn Fater i Bawb!

Cyngor a chanllawiau ar gyfer asiantaethau, sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda phlant, gan gynnwys teuluoedd a rhieni, yn ogystal ag aelodau o'r gymuned ehangach. Eu bwriad yw eu helpu i gadw ein plant, pobl ifainc ac oedolion mewn perygl yn ddiogel.

Amdanon ni

Safeguarding-Paper-Chain

 

SSIYSS-Banner-728x90-2

Plant a Phobl Ifainc

Mae'n bwysig eich bod chi'n deall sut i gadw eich hun yn ddiogel a phwy mae modd i chi droi atyn nhw am help a chymorth.

Rhieni neu Gynhalwyr

Diogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifainc.

Oedolion

Gweld cyngor a gwybod sut i leisio pryderon os ydych chi'n poeni am eu diogelwch.

Gweithwyr proffesiynol

Rydyn ni'n nodi bod gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yn ased gwerthfawr wrth fynd ati i gyflawni deilliannau cadarnhaol.

Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg

Newyddion diweddaraf ac achlysuron

Sioe deithiol yn ymweld â Pen-y-Bont ar Ogwr i roi cyngor magu plant yn gadarnhaol

Sioe deithiol yn ymweld â Pen-y-Bont ar Ogwr i roi cyngor magu plant yn gadarnhaol

Nid yw magu plant yn rhwydd bob amser; mae ymgyrch Magu Plant. Rhowch amser iddo Llywodraeth Cymru, eisiau helpu trwy roi gwybodaeth, cyngor a chymorth ynglŷn â magu plant mewn modd cadarnhaol i rieni sydd â phlant hyd at 18 oed.

13 July 2022

Sioeau teithiol ledled Cymru dros yr haf i roi cyngor magu plant yn gadarnhaol

Sioeau teithiol ledled Cymru dros yr haf i roi cyngor magu plant yn gadarnhaol

Nid yw magu plant yn rhwydd bob amser; mae ymgyrch Magu Plant. Rhowch amser iddo Llywodraeth Cymru, eisiau helpu trwy roi gwybodaeth, cyngor a chymorth ynglŷn â magu plant mewn modd cadarnhaol i rieni sydd â phlant hyd at 18 oed.

22 June 2022

World Suicide Prevention Day

World Suicide Prevention Day

World Suicide Prevention Day takes place every year on 10th September. This is when organisations and communities around the world come together to raise awareness of how we can create a world where fewer people die by suicide.

10 September 2021

Safeguarding Week - Talking Saves Lives.

Safeguarding Week - Talking Saves Lives.

Monday, 16th November will mark the beginning of Safeguarding Week 2020 and Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board (CTMSB)

11 November 2020

Amddiffyn a Diogelu Pobl Hŷn: Pecyn Gwybodaeth Covid-19

I bobl hŷn sydd mewn perygl o ddioddef cam-drin neu'n profi, a'r rhai sydd wedi dioddef trosedd neu wedi'u targedu gan droseddwyr, bydd y misoedd diwethaf wedi bod yn anhygoel o anodd.

05 June 2020

Pum ffordd o helpu plant a phobl ifanc i gadw'n ddiogel yn ystod cyfyngiadau symud coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru a sefydliadau plant a phobl ifanc yng Nghymru yn annog y cyhoedd i helpu i gadw plant yn ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws.

22 May 2020

Gweinidog yn lansio ymgyrch 'Ni ddylai cartref fod yn lle ofn'

Minister launches 'Home shouldn't be a place of fear' campaign with a message to victims of domestic abuse: Support is available, you are not alone

20 May 2020

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu goroeswyr trais a chamdriniaeth rywiol yn ystod argyfwng Covid-19

Mae'r Heddlu yng Nghymru yn ymrwymedig i weithio gydag asiantaethau partner i ddiogelu'r rheini sydd wedi wynebu trais neu gamdriniaeth rywiol, a dwyn troseddwyr i gyfrif am eu gweithredoedd.

05 May 2020

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2020/21

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi'i Gynllun Blynyddol ar gyfer 2020/21

31 March 2020

Online Safety Half Term Digest

Your half termly digest of online safety news, resources, events and competitions from the previous half term, plus a look at what's coming up this half term.

28 February 2020

Hafan